:: دوره 2، شماره 1 - ( مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت 1394 ) ::
جلد 2 شماره 1 صفحات 81-93 برگشت به فهرست نسخه ها
نقش آموزش مهارت حل مساله و بازسازی شناختی بر راهبردهای تنظیم شناختی هیجان و کارکرد خانواده در زنان نابارور
حسین زارع، پرستو عباسپور، فایق یوسفی
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
چکیده:   (2798 مشاهده)

مقدمه: زنان نابارور به دلیل شرایط بیماری خود و استرس‌های وارد شده به آنان، در معرض مشکلات بسیاری از جمله اختلال در کارکرد خانواده و تنظیم شناختی هیجان هستند. پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش مهارت حل مساله و بازسازی شناختی بر راهبردهای تنظیم شناختی هیجان و کارکرد خانواده در زنان نابارور انجام گرفت. روش‌ها: روش پژوهش در این تحقیق، نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون، پس آزمون و با گروه گواه بود. جامعه مطالعه شامل تمام زنان نابارور شهر کرمانشاه در سال 1393 بودند. که از بین آن‌ها 49 نفر به صورت تصادفی در سه گروه (دو گروه مداخله و یک گروه کنترل) قرار گرفتند. هر گروه مداخله در 10 جلسه گروهی آموزش‌های لازم را دریافت کردند ولی گروه گواه مداخله‌ای دریافت نکرد. داده‌ها با استفاده از نرم افزار spss22 و آزمون t زوجی و آزمون کوواریانس (ANCOVA) تحلیل شدند. یافته‌ها: نتایج تحلیل کوواریانس (ANCOVA) نشان داد که هم در متغیر تنظیم شناختی هیجان (43/19=F، 001/0>p) و هم در متغیر کارکردهای خانواده (51/26=F، 001/0>p) تفاوت معناداری میان سه گروه وجود دارد. نتایج تحلیل تعقیبی بونفرنی نیز نشان داد که گروه بازسازی شناختی هم نسبت به گروه حل مسئله و هم نسبت به گروه کنترل افزایش بیشتری را در تنظیم شناختی هیجان سبب شده است و گروه حل مسئله نیز در مقایسه با گروه بازسازی شناختی و گروه کنترل سبب بهبود بیشتر کارکرد خانواده شده است. بحث‌ و نتیجه‌گیری: باتوجه به تاثیرگذاری مثبت و معنادار دو رویکرد حل مساله و بازسازی شناختی بر کارکرد خانواده و تنظیم شناختی هیجان، درمانگران خانواده می‌توانند از این دو رویکرد در رفع مشکلات زنان نابارور استفاده نمایند.

واژه‌های کلیدی: کلیدواژه‌ها: زنان نابارور، کارکرد خانواده، تنظیم شناختی هیجان، حل مساله، بازسازی شناختی
متن کامل [PDF 723 kb]   |   متن کامل (HTML)   (2536 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1394/4/2 | پذیرش: 1394/5/18 | انتشار: 1394/5/18


XML   English Abstract   Printدوره 2، شماره 1 - ( مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت 1394 ) برگشت به فهرست نسخه ها