مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت- اخلاق نشر
اخلاق نشر

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/4/14 | 
مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت به صاحب امتیازی دانشگاه علوم پزشکی کردستان، در پژوهش‌های مجله متعهد به اعمال اصول اخلاق مطالعات روانشناسی و روانپزشکی و همچنین اصول اخلاق مطالعات پزشکی است. رعایت این اخلاق توسط تمام عوامل اجرایی مجله از‌ جمله سردبیر، داوران، نویسندگان و کارشناسان مجله به شکل زیر و به منظور رسیدن به بالاترین کیفیت انتشار ضروری است.

وظایف و تعهدات اخلاقی نویسندگان
 • نویسنده مسئول مقاله، مسئولیت صحت علمی مقاله خود و حفظ حقوق دیگر مؤلفان و ترتیب آن‌ها را عهده‌دار است و نویسندگان موظف هستند از صحت و دقت محتوای مقالات اطمینان حاصل کنند. چاپ مقاله به معنی تأیید مطالب آن توسط مجله نیست.
 • مقاله ارائه شده نباید قبلاً در هیچ نشریه‌ای چاپ شده باشد. در فرم تعهدنامه ارسالی توسط نویسنده مسئول باید به صورت شفاف این امر ذکر شده باشد.
 • مقالات ارائه شده می‌بایست حاصل پژوهش اصیل (Original research) نویسندگان ارائه کننده مقاله بوده، و هر گونه استفاده از تحقیقات سایر افراد با ذکر منبع در مقاله آورده شو­د. پژوهش باید با دقت و عینی انجام گرفته و داده‌ها به صورت صحیح گزارش شده باشد.
 • نویسندگان موظفند در هر زمانی که متوجه هر گونه خطا و بی‌دقتی در مقاله خود شوند مجله را در جریان آن قرار داده، نسبت به اصلاح آن اقدام و یا مقاله را بازپس گیرند.
 • اگر در هر یک از مراحل ارسال، داوری، ویرایش، یا چاپ مقاله در مجله یا پس از آن، از یکی از موارد رفتار غیراخلاقی انتشاراتی و پژوهشی اطمینان حاصل شود، مجله حق برخورد قانونی با آن را دارد.
 • براساس معاهده هلسینکی اطلاعات هویتی بیماران نباید در نوشته‌ها و عکس‌ها منعکس شود.
 • مسئولیت علمی، اخلاقی و حقوقی (نظیر رعایت کدهای اخلاقی، درج نام و نام خانوادگی محققان، صحت داده‌ها و نظایر آن) در مقالات بر عهده نویسنده مسئول می‌باشد.
 • تعارض منافع: نشریه علمی روانشناسی و روانپزشکی شناخت که به صاحب امتیازی دانشگاه علوم پزشکی کردستان منتشر می‌شود، متعهد به اجرای توصیه نامه‌های کمیته جهانی سردبیران در مورد مسئولیت‌های نویسندگان، تعارض منافع است. نویسندگان لازم است که هنگام ارسال مقاله خود اطلاعات مربوط به منافع مالی یا دیگر منافعی را که در نگارش مقاله تأثیرگذار بوده است؛ بیان و منابع حمایت مالی مقاله را نیز اعلام کنند. کامل کردن و امضاء برگه فرم تعهدنامه برای نویسندگان ضروری است. 

وظایف و تعهدات اخلاقی ویراستاران، سردبیر  و اعضای هیئت تحریریه
 • اختیار و مسئولیت انتخاب داوران و قبول یا رد یک مقاله پس از کسب نظر داوران، بر عهده سردبیر و اعضای هیئت تحریریه مجله است.
 • سردبیر و اعضای هیئت تحریریه مجله بایستی از نظر حرفه‌ای صاحبنظر، متخصص و دارای انتشارات متعدد، و همچنین دارای روحیه مسئولیت‌پذیری، پاسخگویی، حقیقت‌جویی، انصاف و بی‌طرفی، پایبندی به اخلاق حرفه‌ای و رعایت حقوق دیگران باشند و به صورت جدی و مسئولانه در راستای نیل به اهداف مجله و بهبود مداوم آن مشارکت نمایند.
 • از سردبیر و اعضاء هیئت تحریریه انتظار می‌رود که یک بانک اطلاعاتی از داوران مناسب برای مجله تهیه و به طور مرتب براساس عملکرد داوران آن را به روز نمایند.
 • سردبیر مجله باید از داوری‌های عمیق و مستدل استقبال، از داوری‌های سطحی و ضعیف جلوگیری، و  با  داوری‌های مغرضانه، بی اساس یا تحقیرآمیز برخوردکند.
 • سردبیر و اعضای هیئت تحریریه مجله باید نسبت به ثبت و بایگانی کردن اسناد داوری مقالات به عنوان اسناد علمی، و محرمانه نگاه داشتن اسامی داوران هر مقاله اقدام لازم را انجام دهند.
 • تصمیم‌گیری در مورد پذیرش یا رد مقالات بایستی براساس ارزیابی نظرات تخصصی داوران و سنجش صحت آن‌ها، و مستندات علمی و استدلال کافی انجام شده و اعمال نظر سلیقه‌ای، شخصی، صنفی، نژادی، مذهبی و غیره در آن راه نداشته باشد.
 • سردبیر و اعضای هیئت تحریریه مجله موظف به اعلام سریع نتیجه تصمیم‌گیری نهایی در مورد پذیرش یا رد مقاله به نویسنده مسئول هستند.
 • سردبیر و اعضاء هیئت تحریریه مجله باید کلیه اطلاعات موجود در مقالات را محرمانه تلقی نموده و از در اختیار دیگران قرار دادن و بحث درباره جزئیات آن با دیگران احتراز نمایند.
 • سردبیر مجله موظف است نسبت به حذف سریع مقالات چاپ شده‌ای که مشخص شود در آن‌ها "رفتار غیر اخلاقی انتشاراتی و پژوهشی" رخ داده است و اطلاع رسانی شفاف به خوانندگان و مراجع از نمایه نمایی مربوطه جلوگیری نماید.
 • سردبیر و اعضای هیئت تحریریه مجله موظفند نسبت به بررسی و چاپ سریع اصلاحیه و اطلاع رسانی شفاف به خوانندگان، برای مقالات چاپ شده‌ای که در آن‌ها خطاهایی یافت شده است، اقدام نمایند.
 • از سردبیر و اعضای هیئت تحریریه مجله انتظار می‌رود از چاپ نقدهای منطقی و قابل قبول از مقالات چاپ شده استقبال نمایند.
 • سردبیر و اعضای هیئت تحریریه مجله باید به طور مستمر نظرات نویسندگان، خوانندگان، و داوران مجله در مورد بهبود سیاست‌های انتشاراتی و کیفیت شکلی و محتوایی مجله را جویا شوند.

وظایف اخلاقی داوران مجله:
 • داور انتخابی می‌بایست بعد از بررسی خلاصه مقاله، بلافاصله سردبیر نشریه را از تصمیم خود در مورد پذیرش یا عدم پذیرش داوری مطلع نماید. همچنین در صورت عدم پذیرش داوری، انتظار می‌رود داور سردبیر نشریه را در انتخاب داور جایگزین یاری کند.
 • داور به لحاظ حرفه‌ای باید در حوزه موضوعی مقاله صاحب نظر و متخصص باشد. داور نباید مقالاتی که با حوزه تخصصی وی فاصله دارد را بپذیرد. همچنین شایسته است داور از پذیرش داوری مقالاتی که با موضوعات آن‌ها اختلاف نظر اصولی دارد و ممکن است نتواند در مورد آن‌ها بررسی منصفانه‌ای انجام دهد، اجتناب کند.
 • داوری مقالات بایستی براساس مستندات علمی و استدلال کافی انجام شده و از اعمال نظر سلیقه‌ای، شخصی، صنفی، نژادی، مذهبی و غیره در داوری مقالات خودداری گردد.
 • داور باید کلیه اطلاعات موجود در مقالات را محرمانه تلقی نموده و از در اختیار دیگران قرار دادن و بحث درباره جزئیات آن با دیگران احتراز نماید.
 • داور اجازه تماس مستقیم با نویسندگان در رابطه با مقالات در حال داوری را ندارد. هرگونه تماس با نویسندگان مقالات فقط از طریق دفتر مجله انجام خواهد گرفت.
نشانی مطلب در وبگاه مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت:
http://shenakht.muk.ac.ir/find-1.95.43.fa.html
برگشت به اصل مطلب