مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت- نمایه‌های مجله
نمایه های مجله

حذف تصاویر و رنگ‌ها


مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت در سایت مرجع داخلی-ایرانی هزار سایت قابل مشاهده می‌باشد.  
مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت در سایت کتابخانه ملی ایران قابل مشاهده می‌باشد. 
مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت در پایگاه‌های استنادی منطقه‌ای و بین‌المللی زیر نمایه می‌شود:
 

نشانی مطلب در وبگاه مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت:
http://shenakht.muk.ac.ir/find-1.68.20.fa.html
برگشت به اصل مطلب