مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت- اطلاعات تماس
اطلاعات تماس

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/5/18 | 
نشانی: استان کردستان، سنندج، خیابان پاسداران، روبروی هتل شادی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، دانشکده پزشکی، دفتر مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت.
کدپستی: ۱۳۴۴۶ـ۶۶۱۷۷ تلفن: ۳۳۶۶۴۶۴۵-۰۸۷ داخلی: ۸۲۴۵ پست  الکترونیک: shenakhtmuk.ac.ir / Roonakrezaigmail.com
 
نشانی مطلب در وبگاه مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت:
http://shenakht.muk.ac.ir/find-1.57.22.fa.html
برگشت به اصل مطلب