.

شرایط نگارش مقاله
 مقاله‌های اصیل (Original) 
۱.مقاله باید شامل عنوان، چکیده، مقدمه، روش، ابزار، یافته‌ها، بحث، نتیجه‌گیری، سپاسگزاری و منابع باشد. متن مقاله به زبان فارسی و چکیده به دو زبان فارسی و انگلیسی باشد.
۲. چکیده فارسی شامل مقدمه، هدف، روش‌، یافته‌ها، نتیجه‌گیری و کلیدواژه‌ها (حداقل سه واژه و حداکثر ۶ واژه) باشد و از ۲۵۰ کلمه تجاوز نکند.
۳. چکیده انگلیسی شامل 
Introduction, Aim, Method, Results, Conclusion, Keywords باشد و از ۲۵۰ کلمه تجاوز نکند. همچنین ترجمه دقیق و مطابقت خط به خط عنوان و چکیده فارسی به انگلیسی الزامی است.
۴. مقدمه شامل مرور کوتاهی بر اطلاعات قبلی و زمینه‌ه‏ای انجام شده، ضرورت انجام پژوهش و فرضیه‌های مورد بررسی باشد.
۵. روش به ‌گونه‌ای نگاشته شود که سایر پژوهشگران بتوانند آن را با تمام جزئیات تکرار کنند. لازم است که نویسندگان در این قسمت، نحوه «رعایت موازین اخلاقی» نظیر رازداری، محرمانه ماندن اطلاعات، جلب رضایت و تمایل آزمودنی‏‌ها برای شرکت در پژوهش، حق انتخاب آن‌ها برای ادامه و یا انصراف از شرکت در جلسه‏‌های مداخله یا پاسخگویی به پرسشنامه‏‌ها را بیان و الزاماً «کد اخلاق پژوهش» را برای کارآزمایی‏‌های بالینی و شماره و تاریخ مصوب پایان نامه‌‏ها یا طرح‌های پژوهشی را برای پژوهش‌های غیربالینی درج کنند.
۶. مطابق ابلاغ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ثبت و نمایش شناس 
ORCID برای تمامی نویسندگان مقالات مجلات علوم پزشکی کشور الزامی است.   www.orcid.org
۷. مقاله‌های کارآزمایی بالینی پیش از ارسال برای چاپ، باید در مرکز ثبت کارآزمایی‌های بالینی ایران
IRCT به آدرس زیر ثبت شده و کد ثبت آن‌ها به ‌همراه مقاله ارسال شود http://www.irct.ir .
۸. یافته‌ها به شیوه‌ای ارائه شوند که امکان تحلیل توسط خواننده مقاله وجود داشته باشد. همچنین، از کمترین تعداد لازم جدول، شکل‌ و نمودار استفاده شود ( حداکثر ۳ الی ۵).
۹. بحث به یافته‌ها مستند شود و به همسو بودن یا نبودن با مطالعات قبلی پرداخته شود و همچنین بر پایه هدف‌های پژوهش نوشته شود.
۱۰. نتیجه‌گیری به اختصار و به ‌عنوان جمع‌بندی بحث ارائه و همچنین محدودیت‌های پژوهش نیز ذکر شود.
۱۱. سپاسگزاری شامل تشکر از افراد مورد نظر نویسنده و ذکر نام سازمان‌های (حمایت ‌کننده یا تأمین‌ کننده مالی) پژوهش باشد.
۱۲. محتوای مقاله برگرفته از کلیه منابعی باشد که در قسمت منابع و مآخذ مقاله به آن اشاره شده است. لذا لازم است نویسنده/ها مطالب منتخب را به گونه‏‌ای که یکایک آن منابع را مشاهده و مطالعه کرده‌‏اند، در بخش منابع و مآخذ وارد کنند.
۱۳. تعارض منافع: نشریه علمی روانشناسی و روانپزشکی شناخت که به صاحب امتیازی دانشگاه علوم پزشکی کردستان منتشر می‌‏شود، متعهد به اجرای توصیه ‏نامه های کمیته جهانی سردبیران در مورد مسئولیت‌های نویسندگان- تعارض منافع است. نویسندگان لازم است که هنگام ارسال مقاله خود اطلاعات مربوط به منافع مالی یا دیگر منافعی را که در نگارش مقاله تأثیرگذار بوده است؛ بیان و منابع حمایت مالی مقاله را نیز اعلام کنند. کامل کردن و امضاء برگه اظهارنامه تعارض‏‌های منافع بالقوه برای نویسندگان ضروری است.
۱۴. منابع مطابق با آخرین نسخه شیوه انجمن روانپزشکی آمریکا (
APA) تنظیم شوند؛ به این شکل که کتاب به‌ ترتیب با نام فامیل نویسنده (نویسندگان)، اختصار نام کوچک، سال انتشار (داخل پرانتز)، عنوان کامل کتاب، ناشر و محل انتشار، و مقاله به ‌ترتیب با نام فامیل نویسنده (نویسندگان)، اختصار نام کوچک، سال انتشار (داخل پرانتز)، عنوان کامل مقاله، نام نشریه، شماره سال یا دوره نشریه و شماره صفحه‌های آن معرفی ‌گردد. در متن مقاله نیز ارجاع مطالب به منابع به شیوه APA یا روش مرسوم این مجله باشد و نام لاتین نویسندگان خارجی در اولین ارجاع در متن مقاله، پانوشت داده شود.
 
مقاله
Belfer ML, Bakhshayesh A, Dehghani F.  (۲۰۰۸). Child and adolescent mental disorders: the magnitude of the problem across theglobe. Journal of Child Psychology and Psychiatry, ۴۹(۳), ۲۲۶-۲۳۶.
 
فصلی از کتاب
Phillips SJ, Whisnant JP. (۱۹۵۵). Hypertension and strok. IN: Laragh JH, Brenner BM, Editors. Hypertension: pathophysioloy diagnosis, and management. ۲nd ed. New York: Raven press, ۴۵۶-۷۱۰.
 
کنفرانس
Kimura J, Shibasaki H. (۱۹۵۵). Recent advances in clinical neurophysiology. Proceedings of the International Congress of EMG and Clinical Neurophysiology. ۱۵-۱۹, Kyoto, Japan.
 
مقاله‌های مروری (
Review)
تنها مقالاتی پذیرفته می‌شود که نویسنده آن در زمینه مربوطه صاحب ‌نظر بوده، در فهرست منابع به مقاله‌های خود اشاره کرده باشد. اصول کلی نگارش مشابه سایر مقاله‌های پژوهشی است.

گزارش‌های موردی
 شامل گزارش موارد نادر یا جالب است و باید شامل چکیده، مقدمه، گزارش مورد، بحث، نتیجه‌‌گیری، سپاسگزاری و منابع باشد و از ۲۰۰۰ کلمه تجاوز نکند.

نامه به سردبیر
نامه می‌تواند به ‌صورت ارائه مشاهدات علمی یا نقد یکی از مقالات چاپ شده در این مجله باشد و با بحثی کوتاه، همراه با درج فهرست منابع نگاشته شود.

نقد مقاله برای نویسنده
نقد مقاله برای نویسنده مسئول مقاله مورد نقد، ارسال خواهد شد و همراه با پاسخ  آن در مجله به چاپ خواهد رسید.
 

شرایط ارسال مقاله
 • مقاله نباید پیش از این انتشار یافته یا هم‌ زمان به نشریه دیگری ارسال شده باشد. در زمان پذیرش مقاله برای چاپ، حقوق چاپ مقاله به این مجله انتقال می‌یابد و چاپ متن، شکل‌ها، نمودارها و جدول‌ها تنها با اجازه نشریه قابل انجام است.
 • مقاله در نرم‌افزار word متن فارسی با فونت B Zar و سایز ۱۳ و فاصله یک خط در میان و متن انگلیسی با فونت Times New Roman  و سایز ۱۲، روی قطع A۴، با حاشیه ۳ سانتی‌متر از هر چهار طرف و به ‌صورت یک ستونی تایپ شود. شکل‌ها، نمودارها و جدول‌ها در متن مقاله و همراه با زیرنویس تهیه شوند و به همه آن‌ها اشاره شود.
 • عنوان فارسی با فونت B Zar و عنوان انگلیسی مقاله با فونت Times New Roman و هر دو با اندازه فونت ۱۴ و بُلد (Boldنوشته شود.
 • در فایل با نام مقاله نام کامل و مشخصات کلیه نویسندگان باید در صفحه اول با اندازه فونت ۱۲ نوشته شود. فارسی با فونت B Zar و انگلیسی با فونت Times New Roman
 • در صفحه اول باید ابتدا چکیده و کلیدواژه‏‌های فارسی (اندازه ۱۲) و سپس چکیده و کلیدواژه‏‌های انگلیسی (اندازه ۱۲) نوشته شود.
 • منابع در انتهای متن اصلی به زبان انگلیسی و با اندازه فونت ۱۲ نوشته شوند.
 • با توجه به اینکه برای انجام داوری دوسویه کور، فقط فایل بدون نام نویسندگان مقاله برای داوران ارسال می‌شود، لازم است که سه فایل اصلی و ضروری مقاله (شامل فرم تعهد نویسندگان، فایل با نام نویسندگان مقاله و فایل بدون نام نویسندگان مقاله) در جای مناسب و درست بارگذاری شوند. در غیر اینصورت مقاله برای داوری ارسال نخواهد شد.
 • اسامی نویسنده (نویسندگان) باید به همراه افیلیشن (مرتبه علمی، گروه، دانشگاه، شهر، کشور)  با زبان فارسی و انگلیسی و کد ORCID درج شود.
 • متن فارسی تهیه شده برای مقاله بایستی قبل از ارسال و ثبت در سامانه مجله از لحاظ مطابقت کامل با الگوی مجله و اصول ویراستاری (نگارش صحیح کلمات، فاصله بین کلمات و حروف، نشانه گذاری و سایر علائم سجاوندی) توسط نویسندگان محترم بطور کامل بررسی و کنترل شده باشد. در مورد کنترل رعایت نکات ویراستاری می‏‌توان از نرم‌افزارهای کمکی موجود نظیر نرم‌افزار ویراستار نیز بهره گرفت.
  • توجه: در صورتی که فرمت مناسب و ویراستاری متن مقاله توسط نویسندگان کنترل نشده باشد و تعداد اشتباهات نگارشی در متن مقاله زیاد باشد، مجله از پذیرش و ارسال مقاله برای داوری خودداری خواهد کرد و مقاله به نویسندگان عودت داده خواهد شد.
 • مقالات باید به زبان فارسی روان نوشته شده و از بکارگیری کلمات خارجی که معادل فارسی مناسب در زبان فارسی دارند، اجتناب گردد و معادل لاتین آن‏‌ها در پاورقی نوشته شود.
 • چنانچه مقاله قبلاً در همایش علمی ارائه شده باشد، ذکر مشخصات کامل همایش و نحوه ارائه آن (پوستر/سخنرانی) الزامی است.
 • بر اساس معاهده هلسینکی اطلاعات هویتی بیماران نباید در نوشته‌ها و عکس‌ها منعکس شود.
 • مسئولیت علمی، اخلاقی، حقوقی (نظیر رعایت کدهای اخلاقی، درج نام و نام خانوادگی محققان، صحت داده‌ها و نظایر آن) در مقالات بر عهده نویسنده مسئول می‌باشد.
 • مقاله پس از دریافت و اعلام وصول از طریق سایت، توسط سردبیر و کارشناسان مجله از نظر مطابقت با الگوی نگارش مقاله و کیفیت و نوآوری موضوع بررسی شده و پس از تأیید اولیه برای داوری ارسال خواهد شد.

دستورالعمل انجام اصلاحات و پاسخ به نظرات هیئت تحریریه و داوری
 • در صورت درخواست اصلاحیه برای مقاله از طرف هیئت تحریریه مجله و یا داوران، نویسندگان محترم مقاله موظف هستند که حداکثر ظرف مدت زمان ۷ الی ۱۰ روز کاری اصلاحات یا پاسخ مناسب را در مقاله اعمال نمایند. در صورتی که پاسخ مناسب یا فایل‌های ویرایش شده در مدت مقرر در سامانه بارگذاری نشود، مقاله از روند بررسی حذف خواهد شد.
 • در صورت درخواست اصلاحیه، نویسندگان محترم مقاله باید در یک فایل جداگانه word یا pdf تحت عنوان فایل پاسخ به نظرات داوری، به ترتیب به هریک از بندهای اصلاحات درخواست شده از طرف هیئت تحریریه یا تک تک داوران پاسخ مناسب ارائه نمایند. بدین صورت که در فایل مذکور با شماره‌گذاری، به هر بند درخواست اصلاحیه، به صورت جداگانه و دقیقاً در زیر همان سؤال یا درخواست اصلاحیه پاسخ بدهند. در موقع ثبت مجدد مقاله ویرایش شده در سامانه، فایل پاسخ به نظرات داوری بایستی به صورت یک فایل ضمیمه، به فایل‌های اصلی مقاله پیوست شود. قابلیت پیوست کردن و بارگذاری فایل‌های ضمیمه، به صورت یک لینک پوشه‌ای شکل و تحت نام فایل‌های پیوست، در بخش پایینی خط مربوط به مشخصات و ویرایش مقاله، در پروفایل شخصی کاربر وجود دارد.
 • علاوه بر بارگذاری فایل پاسخ به نظرات داوری در سامانه، اصلاحاتی که نویسندگان در پاسخ به نظرات هیئت تحریریه یا نظرات داوری در مقاله اعمال کرده‌اند می‏باید در متن فایل word هر دو نوع فایل اصلی مقاله و فایل بدون نام نویسندگان به صورت هایلایت شده (با رنگ زرد برای یک داور و یا چند رنگ مختلف برای چند داور) مشخص شده باشد. هر دو فایل مذکور می‏باید مجدداً در محل (به جای) فایل‌های قبلی بارگذاری شوند. بسته به تعداد دفعات درخواست شده برای انجام اصلاحات، برای نامگذاری دو فایل ذکر شده بدین ترتیب عمل کنید: فایل اصلی مقاله اصلاحیه ۱ ، ۲ ، ۳ یا ... ، فایل بدون نام نویسندگان اصلاحیه ۱، ۲ ، ۳ یا .....
 • پس از انجام اصلاحات توسط نویسندگان محترم مقاله و تأیید مجدد اصلاحات انجام گرفته توسط داوران و هیئت تحریریه مجله، مقاله به ترتیب تاریخ آماده شدن در سایت مجله درج می‌شود. صرفاً در این مرحله و تا زمان چاپ نهایی مقاله در مجله، گواهی پذیرش مقاله از طریق مکاتبه با دفتر مجله یا مستقیماً از سامانه مجله و در پروفایل کاربر (نویسنده مسئول) قابل وصول است.
 • نویسنده / نویسندگان باید تعهد دهند که مطالعه تحقیقاتی آن‌ها با قوانین مؤسسه / مؤسسات آن‌ها و دستورالعمل‌های انجام آن نوع کار که توسط عموم پذیرفته شده هستند مطابقت دارد؛ هیچ حق طبع (کپی رایت) موجود یا حقوق سایرین را نقض نمی‌کند؛ و در خود مطالب زشت، نامناسب، افترا آمیز، یا غیر قانونی به هر شکل ندارد.

*مقالات دریافتی مسترد نخواهد شد و دفتر مجله در رد، اصلاح و ویرایش مقالات چاپ شده آزاد است. 
 

دفعات مشاهده: 18349 بار   |   دفعات چاپ: 836 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 17 بار   |   0 نظر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 All Rights Reserved | Shenakht Journal of Psychology and Psychiatry

Designed & Developed by : Yektaweb