بررسی مقایسه میزان ضریب هوشی دانشجویان رشته های مختلف دانشگاه علوم پزشکی کردستان و ارتباط آن با پیشرفت تحصیلی آنان

 | تاریخ ارسال: 1393/6/27 | 
To compare the rate of students’ IQ of different courses at Kurdistan University of Medical Sciences and it’s related to their academic achievement Fayegh Yousefi (Ph.D.) * Amir Zarae (GP) 1, Sogand Habibi2 (MSe), Shilan Shaychahmadi 2(MSe) * Correspondence: Address: Psychiatry Department, Qods Educational, Treatment and Medicine Center, Niru-ye-Entezami Boulevard, Pasdaran Boulevard, Sanandaj, Iran. Phone: +988716622007 Fax: +988716624147, EMAIL: fyousefi_kms@yahoo.com 1. Faculty, Kurdistan University of Medical Sciences, Sanandaj, Iran 2. Health Department, Health Faculty, Kurdistan University of Medical Sciences, Sanandaj, Iran. Abstract Objective:: intelligence quotient (IQ) is one of the human abilities which has important role in life he-man achievement especially in academic achievement. The aims of this study was determine the students' intelligence quotient of different courses at Kurdistan University of Medical Sciences and it's related to academic achievement. Methods: This study was cross-sectional and sample of the current study was 290(117 male and 173 female) which selected by stratified randomized sampling method. Instrument of the study was Raven's IQ test. Data of the present study was analyzed using SPSS-20 software and . Results: Result from the present study showed that maximum and minimum of IQ among respondents were 111(67.9%) and 100(9.7%) respectively, also, based on results from the present study, there was no significant different between student's different courses and IQ .also, there were no significant relationship between academic entrance quota with GPA(P≥0.5) and IQ with GPA ((P≥0.09). In addition, results from the present study indicated that there was significant relationship between gender and respondents' GPA (P=./.000). Keywords: GPA, IQ, Academic achievement. Correspondence: Address: Psychiatry Department, Qods Educational, Treatment and Medicine Center, Niru-ye-Entezami Boulevard, Pasdaran Boulevard, Sanandaj, Iran. Phone: +988716622007 Fax: +988716624147, EMAIL: fyousefi_kms@yahoo.com بررسی مقایسه میزان ضریب هوشی دانشجویان رشته های مختلف دانشگاه علوم پزشکی کردستان و ارتباط آن با پیشرفت تحصیلی آنان فایق یوسفی (Ph.D)، امیر زارعیGP1، سوگندحبیبی2MSe ، شیلان شیخ احمدی3 Mse  گروه روانپزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران(مولف مسول) 1- پزشک، شاغل در دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران 2- گروه بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران 3- گروه بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران چکیده هدف: ضریب هوشی یکی از توانایی های است که نقش کلیدی در پیشرفت و ارتقاء انسان در زندگی مخصوصا در پیشرفت تحصیلی دارد و هدف از انچام این پژوهش مقایسه میزان ضریب هوشی دانشجویان رشته های مختلف دانشگاه علوم پزشکی کردستان و ارتباط آن با پیشرفت تحصیلی آنان بوده است. روش: این مطالعه از نوع مقطعی می باشد. تعدادنمونه 290 ( 117 پسرو 173دختر) که با روش نمونه گیری تصادفی رضایتی انتخاب شدند. ابزارگردآوری اطلاعات تست هوشی ریون بود. داده ازطریق نرم افزار آماری SPSS-20 و با استفاده ازکای سکوار،t-testوضریب همبستگی پیرسون و همچنین آمارتوصیفی تجزیه وتحلیل گردید. یافته‌ها: بیشترین درصد فراوانی مربوط به محدوده ضریب هوشی بیشتراز 111(67.9%) و کمترین مربوط به محدوده ضریب هوشی کمتر از 100(9.7%) بود. بین رشته های مختلف تحصیلی و ضریب هوشی تفاوت معنی داری وجودنداشت. همچنین بین سهمیه ورودی و معدل ((p>0.998 و بین ضریب هوشی و معدل ارتباطی یافت نشد(503.p>0). بین سن و معدل رابطه معناداری یافت نشد(p>.09). بین جنسیت و معدل ارتباط معنی داری یافت شد(00.=p). نتیجه‌گیری: پیشرفت تحصیلی، سن، جنس با ضریب هوشی دانشجویان رابطه ندارد. کلیدواژه: معدل، ضریب هوشی، پیشرفت تحصیلی . مقدمه پیشرفت تحصیلی یکی از مهم ترین معیارهای است که در بررسی توانایی دانشجویان برای اتمام تحصیلات دانشگاهی و رسیدن به مرحله فارغ التحصیلی نقش قابل توجهی را ایفاء می کند(ثنایی نصب و همکاران،1392). پیشرفت تحصیلی یعنی موفقیت در یادگیری دروس تحصیلی به طوری که وقتی فرد در یک موقعیت برنامه ریزی شده با اهداف مشخصی قرار گرفت، بتواند به تمامی این اهداف از پیش تعیین شده دست یابد(اصلانی،1371). پیشرفت تحصیلی را با روش های مختلفی اندازه گیری می کنند که می توان به معدل سالیانه، معدل تحصیلی یک برنامه آموزشی و آزمونهای تخصصی برای کسب مجوزهای تثبیت شغلی یا احراز صلاحیت حرفه ای اشاره کرد(ثنایی نصب و همکاران،1392). عوامل مختلفی همچون سن، متغیرهای جمعیت شناختی، قومیت، محیط (ثنایی نصب و همکاران،1392) ، جنس(تقربی،1388(و هوش ( چینی پرداز و همکاران،1391) تاثیر قابل توجهی بر عملکرد و پیشرفت تحصیلی دانشجویان دارد. در سال 1904 بینه1 از طرف دولت فرانسه ماموریت یافت وسیله ای تعبیه نماید تا دانش آموزانی را که در امر آموزش تحصیلی شکست می خورند شناسایی و جدا نماید تا برنامه ویژه ای برای تعلیم آنها پیشنهاد گردد. در سال 1905 اولین مقیاس هوشی خود را که شامل 30 سوال بود ارایه داد، اما این آزمون در طی سال های بعد تغییرات بسیاری نمود. درسال 1914 مفهوم بهره هوشی IQ یا هوشبهرمعرفی گردید(بینت، 1905 (. هوش یک صفت فرضی و یک مفهوم مجرد است (فیاضی،1392). هوش یک استعداد نیست بلکه مجموعه ای از استعدادهاست و حافظه، دقت، یادگیری، ادراک و غیره در آن اثر دارد(میلانی فر،1389) . در حالیکه، عده‌ای از روانشناسان معتقدند که توانایی‌های ذهنی تنها بخشی از هوش را تشکیل می‌دهد. عده‌ای دیگر هوش را مجموعه‌ای از توانایی‌های ذهنی تعریف کرده‌اند، طبق تعریف کتاب روانپزشکی کاپلان، هوش عبارت است از توانایی شخص برای جذب اطلاعات، یادآوری رویدادهای گذشته دور و نزدیک، استدلال منطق، ساختن و پرداختن مفاهیم (چه ارقام و چه کلمات)، تبدیل مفاهیم انتزاعی به لفظی و لفظی به انتزاعی، تحلیل و ساخت فرم ها، برخورد معنادار و صحیح با مشکلات و اولویت‌های مهم در یک موقعیت خاص. طبق این تعریف، تفاوتهای فردی زیادی در هوش وجود دارد، همچنین بهره هوشی شخص باید با توجه به تجربیات گذشته و نیز در فرصتهای آینده مورد ارزیابی قرار گیرد(جیم2 و همکاران،2012). تعریف هوش در طول سالها تغییر یافته و هنوز تعریفی که مورد قبول اکثر روانشناسان باشد به دست نیامده است. در تعریف دیگری از هوش مطرح شده است که هوش از مجموع ویژگی ها و استعدادهایی تشکیل می شود که مستقیماً قابل مشاهده نیستند)گنجی،1389). 1.Binet 2.Jims بررسی نظریه‌های مختلف روانشناسی در مورد هوش باعث شناخت بیشتری از ماهیت هوش می‌شود. چارلزاسپیرمن در مورد هوش نظریه دو عاملی را مطرح می کند. این نظریه شامل هوش عمومی که به تواناییهای عمومی اطلاق می شود و دیگری عامل اختصاصی که استعداد خاصی است که بعضی ازافراد از آن برخوردارند اشاره می‌کند. به نظراسپیرمن اکثر افرادی که در یک عامل قوی هستند در دیگری هم قوی‌اند(کامکار و همکاران،2001). مطالعات بسیاری به بررسی رابطه بین انواع هوش و پیشرفت تحصیلی انجام شده است( محبی و همکاران،1392 و حاجی باقری و همکاران،1392، یگانه و همکاران،1392) . مطالعه دیگری با عنوان هوش و پیشرفت تحصیلی، نشان دادهوش بهترین پیش بینی کننده موفقیت تحصیلی دانشجویان است (دیری1 و همکاران،2007). همینطور،در مطالعه ای تحت عنوان صفت هوش هیجانی و عملکرد تحصیلی ، نشان داده شده است که پیشرفت تحصیلی ارتباط مثبتی با ضریب هوشی دارد(فریندو2 و همکاران،2010). دردنیای پیچیده امروز هیچ کس بی نیاز از تعلیم و تربیت نیست. امروزه فعالیت در مدرسه و دانشگاه خود بخش عظیمی از زندگی انسان ها را تشکیل می دهد (کامکار و همکاران،2001). دانشگاهها هر ساله دانشجویان جدیدی را پذیرش و دانشجویانی را فارغ التحصیل می کنند. با توجه به اهمیت بررسی پیشرفت تحصیلی دانشجویان، پژوهش حاضر با هدف مقایسه ضریب هوشی دانشجویان رشته های مختلف دانشگاه علوم پزشکی کردستان و ارتباط آن با پیشرفت تحصیلی انجام شد. روش در این مطالعه مقطعی بر اساس جدول مورگان و جامعه آماری دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کردستان تعداد 302 نفر انتخاب شدند که به دلیل افت آزمودنیها 290 نفر مورد بررسی قرار گرفتند. روش نمونه گیری چند مرحله اپی تصادفی طبقه اپی بود . در ابتدا بر اساس تعداد نمونه ها در هر دانشکده و جنسیت آنان، نمونه مورد تعیین شده و در مرحله بعد بر اساس روش جدول اعداد تصادفی انتخاب شدند. در مرحله بعد تست ریون بر روی هر آزمودنی در مرکز مشاوره دانشجویان اجرا شد. ابزار گردآوردی اطلاعات تست هوشی ریون بود که یک تست free culture بوده و از اعتبار 90% و پایایی 93% برخوردار است) موسوی و همکاران،1392).به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار 20SPSS- و از روش های آماری t-test, chi squar، ضریب همبستگی پیرسون و هم چنین میزان و درصد آنالیز و محاسبه گردید. 1. Deary 2. Ferrando یافته‌ها در این مطالعه 290 نفر 117(3/40%) مرد و 173 (7/59%) زن با دامنه سنی )28-19( شرکت کردند. بیشترین فراوانی مربوط به ضریب هوشی 120 و کمترین مربوط به ضریب هوشی 94 بود. بیشترین درصد فراوانی مربوط به رشته پزشکی )8/22%(66 کمترین مربوط به دندانپزشکی ]7/1%[ 5 نفر بود.بیشترین درصد فراوانی مربوط به سهمیه آزاد و بیشترین درصد فراوانی مربوط به محدوده ضریب هوشی بیشتر از 111 بود. 59 نفر )/20%( معدل بالای 17 داشتند و 143 نفر (3/49%) معدل بین 99/16-15 جدول ]1[. جدول 1: توزیع فراوانی سهمیه، جنسیت، ضریب هوشی و معدل افراد مورد مطالعه درصد فراوانی متغیر سهمیه 51 148 آزاد 49 142 سایر جنسیت 40.3 117 مذکر 59.7 173 مونث ضریب هوشی 9.7 28 کمتر از 100 22.4 65 بین 101 تا 110 67.9 197 بیشتر از 111 معدل 30.3 88 کمتر از 14.99 49.3 143 بین 16.99 تا 15 20.3 59 17 به بالا بر اساس یافته های جدول شماره 2: بین ضریب هوشی و معدل و رشته تحصیلی رابطه معنی داری یافت نشد. جدول2 : توزیع ارتباط بین رشته تحصیلی با ضریب هوشی و معدل افراد مورد مطالعه p df χ2 بهداشت حرفه ای رادیوگرافی هوشبری مامایی بهداشت عمومی دندانپزشکی بهداشت محیط اتاق عمل فوریت های پزشکی پرستاری علوم آزمایشگاهی پزشکی رشته متغیر ≥0.13 24 31.86 فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد ضریب هوشی 1 (16.7) 0 (0) 2 (10.5) 1 (5.3) 3 (15) 0 (0) 4 (13.8) 3 (12.5) 4 (25) 3 (9.4) 1 (4.8) 4 (6.1) کمتر از 100 4 (66.7) 2 (25) 5 (26.3) 5 (26.3) 7 (35) 1 (20) 8 (27.6) 5 (20.8) 5 (31.3) 8 (25) 5 (23.8) 5 (7.6) 101 تا 110 4 (66.7) 6 (75) 12 (63.3) 13 (68.3) 10 (50) 4 (80) 17 (58.6) 16 (66.7) 7 (43.8) 21 (56.6) 15 (71.4) 57 (86.4) بیشتر از 111 معدل 12.15 12 433. 3 (43.3) 6 (75) 11 (53.2) 10 (47.9) 9 (59) 2 (40) 13 (49.5) 12 (53.6) 8 (50) 15 (56.2) 9 (52.4) 24 (35.9) کمتر از 14.99 2 (33.5) 1 (12.5) 5 (34.4) 7 (32.1) 8 (30) 2 (40) 10 (32.8) 9 (33.7) 4 (25) 14 (33.4) 10 (38.4) 31 (52.1) بین 14.99 تا 16.99 1 (20.2) 1 (12.5) 3 (12.6) 2 (20) 3 (15) 1 (20) 6 (17.7) 3 (12.7) 4 (25) 3 (10.4) 2 (9.2) 11 (10) بیشتر از 16.99 بر اساس یافته های جدول 3 فقط بین جنسیت با معدل رابطه معنی داری وجود داشت)00.=p). جدول 3: توزیع رابطه جنسیت با معدل و ضریب هوشی افراد مورد مطالعه P t df فاصله اطمینان انحراف معیار میانگین تعداد جنسیت متغیر ضریب هوشی 629. 484. 288 4.421-2.677- 15.49 118.44 117 مذکر 17.77 117.57 173 مونث معدل 00. 4.322- 288 4069.-08471.- 1.45 15.1 117 مذکر 1.42 15.85 173 مونث بر اساس نتایج بدست آمده از این مطالعه ( جدول شماره 4 )بین ضریب هوشی و معدل افراد ارتباط معنی داری یافت نشد(p>.33) . جدول 4: ارتباط بین ضریب هوشی و معدل افراد مورد مطالعه معدل کمتر از 14.99 بین 15 تا 16.99 17 به بالا χ2 df p هوش فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد کمتر از 100 13 46.4 11 39.3 4 14.3 4.54 4 ≥.33 بین 101 تا 110 16 24.6 34 52.3 15 23.1 111 به بالا 57 26.9 98 49.7 40 20.3 بحث این مطالعه با هدف بررسی ضریب هوشی دانشجویان رشته های مختلف و ارتباط آن با پیشرفت تحصیلی انجام شد. در این مطالعه نشان داده شد که بین ضریب هوشی و پیشرفت تحصیلی ارتباط معنی داری وجود ندارد. که با مطالعه نادری و همکاران(1389) که نشان داد بین ضریب هوشی و پیشرفت تحصیلی ارتباطی وجود ندارد سازگار است. این مشابهت می تواند به دلیل انتخاب نمونه در بین دانشجویان ایرانی باشد و در تضاد با مطالعه ایست (شاهینی لیلاق و همکاران ،1392) که نشان داد بین هوش کلی و عملکرد تحصیلی ارتباط معنی داری وجود دارد. این تفاوت می تواند به دلیل استفاده از روش های مختلف بررسی هوش باشد چرا که در مطالعه شهنی ییلاق از آزمونهای هوشی ریون، مقیاس هوش هیجانی پترایدز و فرنهام استفاده شد اما در مطالعه ما فقط از مقیاس هوشی ریون استفاده گردید. همچنین در این مطالعه نشان داده شد که بین معدل و سهمیه قبولی در دانشگاه ارتباط معنی داری وجود ندارد، که با مطالعه همایی و همکاران(1388) سازگار و در تضاد با مطالعات درتاج و رودباری و بختیارپور(24-22) بود. درتاج نشان داد که معدل دانشجویان سهمیه دار کمتر از معدل دانشجویان بدون سهمیه است و پیشرفت و عملکرد دانشجویان بدون سهمیه بالاتر از دانشجویان با سهمیه است.( درتاج و همکاران،1388 و رودباری و همکاران،1391) از دیگر یافته های این مطالعه وجود رابطه معکوس بین سن وضریب هوشی بود که با مطالعه انجام شده در تهران(تقربی،1388) که نشان داد بین سن وضریب هوشی ارتباط معنی داری وجود ندارد در تضاد بود. این مغایرت می تواند به دلیل استفاده از تست هوش مختلف در این دو مطالعه باشد. در مطالعه حاضر نشان داده شد که بین سن و معدل ارتباط معنی داری وجود ندارد، که با مطالعه تقربی(1388) که نشان داد سن پایین تر در بدو ورود به دانشگاه بر معدل تاثیر مثبتی دارد در تضاد است. این تفاوت ممکن به دلیل انتخاب گروههای مختلف باشد چرا که مطالعه تقربی فقط در بین دانشجویان کارشناسی انجام شد اما این مطالعه تمامی رشته ها و مقاطع تحصیلی را مورد بررسی قرار داد. هم چنین با مطالعه انجام شده در تهران که نشان داد سن بر پیشرفت تحصیلی ارتباط معنی داری دارد نیز متفاوت است(ثنایی نصب و همکاران،1392).در این مطالعه نشان داده شد که بین ضریب هوشی و معدل دانشجویان ارتباط معنی داری وجود ندارد که با مطالعه چینی پرداز که نشان داد بین معدل و ضریب هوشی ارتباط معنی داری وجود ندارد مشابهت داشت.( چینی پرداز و همکاران، 1391). همچنین در مطالعه حاضر نشان داده شد که جنسیت با معدل ارتباط دارد(p> 0.00)که با یافته های مطالعه لیدراو همکاران(2007)، جنسون و همکاران، 1998) ناسازگار بود که این تفاوت می تواند به دلیل استفاده از روش آنالیز آماری وحجم نمونه متفاوت در این دو مطالعه باشد و سازگاز با مطالعات تقربی و رودباری است که نشان داد جنس مونث عملکرد تحصیلی بالاتری دارد (رودباری و همکاران ،1391و اصلانی و همکاران،1371). علت این امر می تواند مسئولیت پذیری بیشتر دختران و حساس تر بودن آنان نسبت به معدل شان باشد. همچنین جنس مذکر به عنوان مسئول اصلی تامین مالی خانواده در نظر گرفته می شود و همین امر باعث کاهش زمان در نظر گرفته شده برای مطالعه می باشد(ثنایی نصب و همکاران،1392). همچنین در پژوهش حاضر بین معدل با سهمیه قبولی در دانشگاه رابطه معنی داری یافت نشد که در تضاد با یافته های مطالعه بختیاری و همکاران(1389) که مشخص کردند متغیرهای معدل دپیلم و سهمیه کنکور ورودی دانشگاه پیش بینی کننده معنی داری برای معدل دانشگاه هستند. در این مطالعه نشان داده شد که بین جنس و ضریب هوشی ارتباط معنی داری وجود ندارد که با مطالعه انجام شده در بین دانشجویان پزشکی تهران که نشان داد بین ضریب هوشی و جنسیت رابطه معنی داری وجود ندارد همسو بود( چینی پرداز و همکاران، 1391). نتیجه‌گیری بین ضریب هوشی و پیشرفت تحصیلی ارتباط معنی داری یافت نشد. سپاسگزاری از شورای پژوهش در آموزش مرکز مطالعات آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کردستان برای تصویب این طرح و تامین هزینه آن تشکر و قدردانی می شود. هم چنین از مرکز مشاوره دانشجویی مخصوصا سرکار خانم فریبا طیری مسول مرکز مشاوره دانشجویی برای هماهنگی های لازم و سرکار خانم امانی کارشناس ارشد روانشناسی برای انجام تست هوش از نمونه های مورد مطالعه و در نهایت ز تمامی دانشجویانی که در این مطالعه شرکت نمودند تشکر می شود. منابع Aslani N. (1992). The effect of IQ related factors on academic achievement among students in guidance schools in Damavond Absad. Journal of Tehran University of Medical Sciences, 2:21-33. [Persian]. Bakhtiarpoor S.(2009). The predicting students ‘academic achievement of Ahvaz University of Medical Sciences based on IQ and academic background and cognitive population variables. Journal of Islamic Azad University of Ahvaz.; 2(7):81-94. . [Persian]. Binet, A. Proposde la mesure de l `intelligence. (1995).L` Annee Psychol., 2, 411-465. Chinipardaz Z. Ghafoorian borojerdnia M. Pasalar P. Shiravi khozani A. Keshavarz A. (2011).Investigation of emotion quaint and its related factors to academic achievenment in medical students at Tehran University of Medical Sciences. Journal of Medical education development center, 8(2):167-172. Dortaj F. (2008). Assessment of academic performance of students in humanistic sciences. Journal of research and curriculum in high education ; 37:79-105. . [Persian]. Deary IJ, Strand S.& Smith P.(2007). Fernande C. Intelligence and educational achievement. Intelligence ; 35(1): 13-21. Ferrando M. Dolores Prieto M. Almeida L S. Ferrándiz C. Bermejo R. López-Pina JA. Hernández D. Sáinz M. Fernández MC.(2010). Trait Emotional Intelligence and Academic Performance: Controlling for the Effects of IQ, Personality, and Self-Concept. Journal of Psych educational Assessment, 1-10. Fiezy A. Mahbobi T. Zarea H. (2012).Mostafaie A. relationship between cognitive IQ and scientific development with commission of students in Paymamnoor University in western Azerbaijan province. Scientific behavioral research, 10(4):276-284. . [Persian]. Ganji H. General psychology. (2009). Tehran: Savalan Press; [Persian]. Hajbaghery M. & Lotfi MS. (2013).The Association of Emotional Intelligence with Academic Achievement and Characteristics of Students of Kashan University of Medical Sciences. Iranian Journal of Medical Education.3; 13(9):703-710. Hoomaie R.-Bakhtiarpoor S. Askari P. (2008). Relationship between academic motivation and cognitive, emotional quaint and academic background, social and cognitive variables with students’ academic performance. Journal of Islamic Azad University of Ahvaz.; 23:73-81. [Persian]. Janssen p. Minnaert A. (1998).The additive effect of regulatory activities on top of intelligence in relation to academic performance in higher education. Learning and instruction. 9(1):77-9. Jims B.Sadook.(2010). Psychiatry of Kaplan and Sadook. 10 ed. Tehran: Arjomand Press. Kamkar A.Tabartooie M. Fararooie M.(2001). The effect of IQ related factors on academic achievement among 5th grades' students in primary school in Yasooj city. Journal of growth education and social Sciences; 13:65-83. . [Persian]. Laidra k. Pullmann H. Allik.(2007). Personality and intelligence as predictors of academic achievement: A cross-sectional study from elementary to secondary school. Personality and Individual differences, 47: 441–451. Naderi H. Rohani A. Tengku Aizan H. Jamaluddin S. Kumar. (2009). Intelligence, Creativity and Gender as Predictors of Academic Achievement among Undergraduate Students. Journal of American Science; 5(3):8-19. Milanifar B.(2009). Psychology of Exceptional Children. 8th ed. Tehran, Iran: Qoums Publication; 2009. [In Persian]. Mohebi P. Rastgari L. Jaafari A. Sepehrinia M. (2012).Spiritual Intelligence in Zanjan Nursing and Midwifery Students and its Related Factors. Nursing & Midwifery Care Journal, 2(2):49-56. Mousavi M. Raeesi M. Asgharnejade-Farid A.(2012). Study of Relationship between Emotional Intelligence and Educational Adjustment in Pre-University Girl Students of Tehran in 2008. Journal of Zahedan University of Medical Sciences (Tabib-e-shargh). 14(2):91-95. . [Persian] Rodbari M. Asle Marz B.(2011). Investigation of students’ academic achievement at Zahedan University of Medical Sciences and its related factors. Journal of Medical education development center,7(2):147-152. . [Persian] Shahni leilagh M. Majidi R. Hghighie mobarake J.(2012). Causality relationship of Emotional IQ with academic achievement, test-anxiaty and adaptation as a mediating variable in high school students in Brojerd city. Journal of studies and learning .2012, 1(4):75-104. [Persian]. Sanaie Nasab H. Rashidie Jahan H.(2012). Safaie M. Related factors impact on academic achievement in students. Quarterly of Education Strategies in Medical Sciences; 5(4):243-249 [Persian]. Tamannaifar MR. Sedighi Arfai F. Salami Mohammadabadi F.(2010). Correlation between emotional intelligence, self-concept and self-esteem with academic achievement. Educational Strategies ; 3(3):121-126. Tagharrobi Z. Fakharian A. Mirhosieni F. Rasoli nezhad A. Akbari H. Ameli H.(2009). Predictive factors of academic performance in students at Kashan University of Medical Sciences. Quarterly of Education Strategies in Medical Sciences ; 3(3):127-131. [Persian]. Yeganeh T. Soltani shal R. Kafi SM. Hosseinkhanzadeh AA.(2013). The Relationship between Emotional Intelligence, Time Management and Quality of Life with Academic Achievement among Students. J Rafsanjan Univ Med Scie ; 12(3):219-32.

کلیدواژه ها: پيشرفت تحصيلی | ضريب هوشی | معدل |CAPTCHA
دفعات مشاهده: 23208 بار   |   دفعات چاپ: 585 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه علمی پژوهشی شناخت می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2022 All Rights Reserved | Shenakht journal of psychology & psychiatry

Designed & Developed by : Yektaweb