مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت- راهنمای کشوری اخلاق در انتشار
راهنمای کشوری اخلاق در انتشار

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/6/5 | 
نشانی مطلب در وبگاه مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت:
http://shenakht.muk.ac.ir/find.php?item=1.92.39.fa
برگشت به اصل مطلب