فصلنامه علمی پژوهشی شناخت- نمایه‌های مجله
نمایه های مجله

حذف تصاویر و رنگ‌ها

مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت در پایگاه‌های استنادی منطقه‌ای و بین‌المللی زیر نمایه می‌شود:
مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت در سایت مرجع داخلی-ایرانی هزار سایت قابل مشاهده می باشد.  
مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت در سایت کتابخانه ملی ایران قابل مشاهده می باشد. 

International
 
IndexCopernicus: https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=47756&lang=en 
Google Schoolar: https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=7B3 hgcAAAAJ&view_op=list_works&citft=1
Scientific Indexing Services (SIS): http://www.sindexs.org/JournalList.aspx?ID=4049
Eurasian Scientific Journal Index: http://esjindex.org/search.php?id=issn&ids=shenakht+Journal+of+Psychology+and+Psychiatry&S1=submit
Research Bible: https://www.researchbib.com/view/issn/2476-2962
AcademicKeys: https://medicine.academickeys.com/jour_main.php =24762962 uid=rdc6a8
Islamic World Science Citation Database (ISC): http://ecc.isc.gov.ir/showJournal/27643

Local

MagIran:http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=6647&number=30
CIVILICA: https://www.civilica.com/Journal-JR_SHPP=فصلنامه-روانشناسی-و-روانپزشکی-شناخت.html
Barekat Knowledge Network System: http://health.barakatkns.com/journal-issues/10056

                                            
نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه علمی پژوهشی شناخت:
http://shenakht.muk.ac.ir/find.php?item=1.68.20.fa
برگشت به اصل مطلب