فصلنامه علمی پژوهشی شناخت- نمایه‌های مجله
نمایه های مجله

حذف تصاویر و رنگ‌ها

مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت در پایگاه‌های استنادی منطقه‌ای و بین‌المللی زیر نمایه می‌شود:
مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت در سایت مرجع داخلی-ایرانی هزار سایت قابل مشاهده می باشد.  
مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت در سایت کتابخانه ملی ایران قابل مشاهده می باشد. 

                                         Irisweb Journals System
نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه علمی پژوهشی شناخت:
http://shenakht.muk.ac.ir/find.php?item=1.68.20.fa
برگشت به اصل مطلب