فصلنامه علمی پژوهشی شناخت- نمایه‌های مجله
نمایه های مجله

حذف تصاویر و رنگ‌ها

مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت در پایگاه‌های استنادی منطقه‌ای و بین‌المللی زیر نمایه می‌شود:

International
IndexCopernicus: https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=47756&lang=en 

Scientific Indexing Services (SIS): Indexed Link: http://www.sindexs.org/JournalList.aspx?ID=4049
Eurasian Scientific Journal Index: Indexed Link: http://esjindex.org/search.php?id=issn&ids=shenakht+Journal+of+Psychology+and+Psychiatry&S1=submit
Research Bible: Indexed Link: https://www.researchbib.com/view/issn/2476-2962
AcademicKeys: Indexed Link: https://medicine.academickeys.com/jour_main.php
=24762962&uid=rdc6a8

Local

MagIran: Indexed Link:  http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=6647&number=30

          CIVILICA: Indexed link:  https://www.civilica.com/Journal-JR_SHPP=فصلنامه-روانشناسی-و-روانپزشکی-شناخت.html
Barekat Knowledge Network System
: Indexed Link:  http://health.barakatkns.com/journal-issues/10056/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D9%88 %D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%BE%D8%B2%D8%B4%D9%83%D9%8A-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%AA   

 

نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه علمی پژوهشی شناخت:
http://shenakht.muk.ac.ir/find.php?item=1.68.20.fa
برگشت به اصل مطلب