فصلنامه علمی پژوهشی شناخت- اعضای دفتر مجله
اعضای دفتر مجله

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۳/۱/۲۷ | 

مدیرمسئول: دکتر فایق یوسفی، دانشیار، گروه روانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران. ایمیل: F.yousefimuk.ac.ir
سردبیر: دکتر فایق یوسفی، دانشیار، گروه روانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران. ایمیل: F.yousefimuk.ac.ir
مدیر اجرایی: دکتر کاوه قادری بگه جان، دکتری تخصصی، گروه روانشناسی بالینی، معاونت دانشجویی و فرهنگی، مرکز مشاوره دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران.
ایمیل: kawe.ghaderigmail.com

ویراستار انگلیسی: دکتر یدالله زارع زاده، دانشیار، گروه علوم پایه، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران. ایمیل: Zaremsptyahoo.com
ویراستار فارسی: محمد سلیمانی، مربی و مدیر گروه، گروه زبان و ادبیات فارسی و کردی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران. ایمیل: Soleimanistaff.nahad.ir


هیئت تحریریه به ترتیب حروف الفبا:
۱. دکتر مدبر آراسته، دانشیار، گروه روانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران. ایمیل: Modabber.arastehmuk.ac.ir
۲. دکتر مریم بختیاری، دانشیار، گروه روانشناسی بالینی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران، تهران، ایران. ایمیل: Maraym_bakhtiyarisbmu.ac.ir
۳. دکتر فرشاد بهاری، استادیار، گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات اراک، اراک، ایران. ایمیل: Farshad.bahariyahoo.com
۴. دکتر شیوا دولت آبادی، استادیار، گروه روانشناسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران. ایمیل: Sh_dolatabadiyahoo.com
۵. دکتر فرزین رضاعی، دانشیار، گروه روانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان،سنندج، ایران. ایمیل: Farrezaeimuk.ac.ir
۶. دکتر حسن عشایری، استاد، گروه روانپزشکی و عصب شناسی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران. ایمیل: Hassanashyahoo.com
۷.دکترذبیح پیرانی، استادیار، گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک، اراک، ایران. ایمیل: Z_piraniiau_arak.ac.ir
۸.دکتر بهرامعلی قنبری هاشم آبادی، استاد، گروه روانشناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران. ایمیل: Ghanbarihum.ac.ir
۹. دکتر فایق یوسفی، دانشیار، گروه روانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران. ایمیل: F.yousefimuk.ac.ir

هیئت داوران به ترتیب حروف الفبا:
 دکتر نمامعلی آزادی، استادیار، گروه آمار و اپیدمیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران. ایمیل: N.azadihotmail.com    
غلامرضا اسفندیاری، گروه پزشکی اجتماعی، هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان،سنندج ، ایران. ایمیل: Esfandiarigholamrezagmail.com
 دکتر دائم روشنی، دانشیار، گروه آمار و اپید میولوژی ، دانشگاه علوم پزشکی کردستان،سنندج، ایران. ایمیل: Daemroshanigmail.com
دکتر یدالله زارع زاده، دانشیار، گروه علوم پایه ، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران. ایمیل: Zaremsptyahoo.com
دکتر امید ساعد، استادیار، دانشگاه علوم پزشکی زنجان، زنجان، ایران. ایمیل: Saedomidgmail.com
دکتر سلیمان محمدزاده، استادیار، گروه روانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران. ایمیل: Dr.mohammadzadeh۸۶gmail.com
دکتر حبیب ا... نادری، استادیار،گروه روانشناسی، دانشگاه مازندران، مازندران، ایران. ایمیل: H.naderiumz.ac.ir
دکتر بیژن نوری، استادیار، گروه آمار و اپیدمیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران. ایمیل: Bijannurigmail.com

مشاوران آماری به ترتیب حروف الفبا:
۱. دکتر نمامعلی آزادی، استادیار، گروه آمار و اپیدمیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران. ایمیل: N.azadihotmail.com
۲.دکتر دائم روشنی، دانشیار، گروه آمار و اپیدمیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران. ایمیل: Daemroshanigmail.com
۳. دکتر بیژن نوری، استادیار، گروه آمار و اپیدمیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران. ایمیل: Bijannurigmail.com
نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه علمی پژوهشی شناخت:
http://shenakht.muk.ac.ir/find.php?item=1.66.13.fa
برگشت به اصل مطلب