فصلنامه علمی پژوهشی شناخت- اعضای دفتر مجله
اعضای دفتر مجله

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۳/۱/۲۷ | 

مدیرمسؤول : دکتر فایق یوسفی، دانشیار، گروه روانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران. ایمیل: F.yousefi@muk.ac.ir
سردبیر: دکتر فرزین رضاعی، دانشیار، گروه روانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران. ایمیل: Farrezaei@muk.ac.ir
 مدیر اجرایی : روناک رضائی، کارشناس ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران. ایمیل: Roonakrezai@gmail.com
ویراستار انگلیسی: دکتر یدالله زارع زاده، دانشیار، گروه علوم پایه، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران. ایمیل: Zaremspt@yahoo.com
ویراستار فارسی:محمد سلیمانی، مربی و مدیر گروه، گروه زبان و ادبیات فارسی و کردی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران. ایمیل: Soleimani@staff.nahad.ir


هیئت تحریریه به ترتیب حروف الفبا:
1. دکتر مدبر آراسته، دانشیار، گروه روانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران. ایمیل: Modabber.arasteh@muk.ac.ir
2. دکتر مریم بختیاری، دانشیار، گروه روانشناسی بالینی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران، تهران، ایران. ایمیل: Maraym_bakhtiyari@sbmu.ac.ir
3. دکتر فرشاد بهاری، استادیار، گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات اراک، اراک، ایران. ایمیل: Farshad.bahari@yahoo.com
4. دکتر شیوا دولت آبادی، استادیار، گروه روانشناسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران. ایمیل: Sh_dolatabadi@yahoo.com
5. دکتر فرزین رضاعی، دانشیار، گروه روانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان،سنندج، ایران. ایمیل: Farrezaei@muk.ac.ir
6. دکتر حسن عشایری، استاد، گروه روانپزشکی و عصب شناسی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران. ایمیل: Hassanash@yahoo.com
7.دکترذبیح پیرانی، استادیار، گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک، اراک، ایران. ایمیل: Z_pirani@iau_arak.ac.ir
8.دکتر بهرامعلی قنبری هاشم آبادی، استاد، گروه روانشناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران. ایمیل: Ghanbarih@um.ac.ir
9. دکتر فایق یوسفی، دانشیار، گروه روانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران. ایمیل: F.yousefi@muk.ac.ir

هیئت داوران به ترتیب حروف الفبا:
 دکتر نمامعلی آزادی، استادیار، گروه آمار و اپیدمیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران. ایمیل: N.azadi@hotmail.com    
غلامرضا اسفندیاری، گروه پزشکی اجتماعی، هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان،سنندج ، ایران. ایمیل: Esfandiarigholamreza@gmail.com
 دکتر دائم روشنی، دانشیار، گروه آمار و اپید میولوژی ، دانشگاه علوم پزشکی کردستان،سنندج، ایران. ایمیل: Daemroshani@gmail.com
دکتر یدالله زارع زاده، دانشیار، گروه علوم پایه ، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران. ایمیل: Zaremspt@yahoo.com
دکتر امید ساعد، استادیار، دانشگاه علوم پزشکی زنجان، زنجان، ایران. ایمیل: Saedomid@gmail.com
دکتر سلیمان محمدزاده، استادیار، گروه روانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران. ایمیل: Dr.mohammadzadeh86@gmail.com
دکتر حبیب ا... نادری، استادیار،گروه روانشناسی، دانشگاه مازندران، مازندران، ایران. ایمیل: H.naderi@umz.ac.ir
دکتر بیژن نوری، استادیار، گروه آمار و اپیدمیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران. ایمیل: Bijannuri@gmail.com
 
مشاوران آماری به ترتیب حروف الفبا:
1. دکتر نمامعلی آزادی، استادیار، گروه آمار و اپیدمیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران. ایمیل: N.azadi@hotmail.com
2.دکتر دائم روشنی، دانشیار، گروه آمار و اپیدمیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران. ایمیل: Daemroshani@gmail.com
3. دکتر بیژن نوری، استادیار، گروه آمار و اپیدمیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران. ایمیل: Bijannuri@gmail.com
نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه علمی پژوهشی شناخت:
http://shenakht.muk.ac.ir/find.php?item=1.66.13.fa
برگشت به اصل مطلب