فصلنامه علمی پژوهشی شناخت- اعضای دفتر مجله
اعضای دفتر مجله

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۳/۱/۲۷ | 

مدیرمسؤول : دکتر فایق یوسفی
سردبیر: دکتر فرزین رضاعی 
ویراستار انگلیسی: دکتر یدالله زارع زاده
مدیر اجرایی : آرزو یاری
ویراستار فارسی:محمد سلیمانی


هیئت تحریریه به ترتیب حروف الفبا:
1. دکتر مدبر آراسته (دانشیار گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کردستان)
2. دکتر فرشاد بهاری (استادیار گروه روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات اراک)
3. دکتر شیوا دولت آبادی (استادیار  روانشناسی دانشگاه علامه طباطبایی)
4. دکتر فرزین رضاعی (دانشیار گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کردستان)
5. دکتر حسن عشایری (استاد روانپزشکی و عصب شناسی دانشگاه علوم پزشکی تهران)
6.دکترذبیح پیرانی ( استادیار روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک)
7. دکتر فایق یوسفی ( دانشیار  گروه  روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کردستان)

هیئت داوران به ترتیب حروف الفبا:
 دکتر نمامعلی آزادی ، دکتر امید ساعد، غلامرضا اسفندیاری ، دکتر دائم روشنی ، دکتر یدالله زارع زاده ، دکتر حبیب ا... نادری، دکتر سلیمان محمدزاده ، آرزو یاری و دکتر بیژن نوری
مشاوران آماری به ترتیب حروف الفبا:
1. دکتر نمامعلی آزادی (استادیار گروه آمار و اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی کردستان)
2.دکتر دائم روشنی ( استادیار گروه آمار و اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی کردستان)
3. دکتر بیژن نوری (استادیار گروه آمار و اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی کردستان)
نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه علمی پژوهشی شناخت:
http://shenakht.muk.ac.ir/find.php?item=1.66.13.fa
برگشت به اصل مطلب