فصلنامه علمی پژوهشی شناخت- اطلاعات تماس
اطلاعات تماس

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۵/۱۸ | 
نشانی: استان کردستان، سنندج، خیابان پاسداران، روبروی هتل شادی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، دانشکده پزشکی، دفتر مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت.
کدپستی: 13446ـ66177، تلفن: 33664645-087 داخلی: 8245، پست  الکترونیک: fyousefi_kmsyahoo.com/ shenakhtmuk.ac.ir 
 
نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه علمی پژوهشی شناخت:
http://shenakht.muk.ac.ir/find.php?item=1.57.22.fa
برگشت به اصل مطلب