فصلنامه علمی پژوهشی شناخت- راهنمای نویسندگان
.

حذف تصاویر و رنگ‌ها
شرایط نگارش مقاله
 مقاله‌های اصیل (Original) 
1.مقاله باید شامل عنوان، چکیده، مقدمه، روش، یافته‌ها، بحث، نتیجه‌گیری، سپاسگزاری و منابع باشد. متن مقاله به زبان فارسی و چکیده به دو زبان فارسی و انگلیسی باشد.
 2.چکیده شامل عنوان‌های مقدمه ،هدف، روش‌، یافته‌ها، نتیجه‌گیری و کلیدواژه (دست‌کم سه واژه) باشد و از 250 کلمه تجاوز نکند.
3. مقدمه شامل مرور کوتاهی بر ادبیات مربوط، هدف از انجام پژوهش با توجه به پیشینه آن و فرضیه‌های مورد بررسی باشد.
 4. روش به‌گونه‌ای نگاشته شود که سایر پژوهشگران بتوانند آن را با تمام جزئیات تکرار کنند.
 5. یافته‌ها به شیوه‌ای ارائه شوند که امکان تحلیل توسط خواننده مقاله وجود داشته باشد. هم‌چنین، از کمترین تعداد لازم جدول، شکل‌ و نمودار استفاده شود.
 6. بحث به یافته‌ها مستند شود و بر پایه هدف‌های پژوهش نوشته شود.
 7. نتیجه‌گیری به اختصار و به‌عنوان جمع‌بندی بحث ارائه شود.
 8.سپاسگزاری شامل تشکر از افراد مورد نظر نویسنده و ذکر نام سازمان‌های) حمایت‌کننده یا تأمین‌کننده مالی) پژوهش باشد.
 9.منابع مطابق با آخرین نسخه شیوه انجمن روانشناسی آمریکا (APA) یا شیوه مرسوم مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران (به‌‌ترتیب الفبا، ابتدا منابع فارسی و سپس انگلیسی) تنظیم شوند؛ به این شکل که کتاب به‌ترتیب با نام فامیل نویسنده (نویسندگان)، اختصار نام کوچک، سال انتشار (داخل پرانتز)، عنوان کامل کتاب (پر رنگ)، ناشر و محل انتشار، و مقاله به‌ترتیب با نام فامیل نویسنده (نویسندگان)، اختصار نام کوچک، سال انتشار (داخل پرانتز)، عنوان کامل مقاله، نام نشریه (پر رنگ)، شماره سال یا دوره نشریه و شماره صفحه‌های آن معرفی ‌گردد. در متن مقاله نیز ارجاع مطالب به منابع به شیوه APA یا روش مرسوم این مجله باشد و نام لاتین نویسندگان خارجی در اولین ارجاع در متن مقاله، پانوشت داده شود
مقاله
Belfer ML, Bakhshayesh A, Dehghani F.  (2008). Child and adolescent mental disorders: the magnitude of the problem across theglobe. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 49(3),226-236
فصلی از کتاب
Phillips SJ, Whisnant JP. (1955). Hypertension and strok. IN: Laragh JH, Brenner BM, Editors. Hypertension: pathophysioloy diagnosis, and management. 2nd ed. New York: Raven press, 456-710
کنفرانس
Kimura J, Shibasaki H. Recent advances in clinical neurophysiology. Proceedings of the International Congress of EMG and Clinical Neurophysiology. 1995 Oct. 15-19, Kyoto, Japan. Amsterdam: Elsevier, 1996. 5
  مقاله‌های مروری (Review) 
 تنها مقاله‌ای پذیرفته می‌شود که نویسنده آن در زمینه مربوطه صاحب‌نظر بوده، در فهرست منابع به مقاله‌های خود اشاره کرده باشد. اصول کلی نگارش مشابه سایر مقاله‌های پژوهشی است.
 
 گزارش‌های موردی
 شامل گزارش موارد نادر یا جالب است و باید شامل چکیده، مقدمه، گزارش مورد، بحث، نتیجه‌‌گیری، سپاسگزاری و منابع باشد و از 2000 کلمه تجاوز نکند.
 نامه به سردبیر:
 نامه می‌تواند به‌صورت ارایه مشاهدات علمی یا نقد یکی از مقالات چاپ شده در این مجله باشد و با بحثی کوتاه، همراه با درج فهرست منابع نگاشته شود.
 نقد مقاله برای نویسنده:
 مسئول مقاله مورد نقد، ارسال خواهد شد و همراه با پاسخ وی، در صورت تصویب شورای نویسندگان به چاپ خواهد رسید.
 
 شرایط ارسال مقاله
 مقاله نباید پیش از این انتشار یافته یا هم‌زمان به نشریه دیگری ارسال شده باشد. در زمان پذیرش مقاله برای چاپ، حقوق چاپ مقاله به مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران انتقال می‌‌یابد و چاپ متن، شکل‌ها، نمودارها و جدول‌ها ‌تنها با اجازه نشریه قابل انجام است. مقاله در نرم‌افزار word با فونت B Zar و سایز 12 و فاصله یک خط در میان، روی قطع A4، با حاشیه 3 سانتی‌متر از هر چهار طرف و به‌صورت یک ستونی تایپ شود. شکل‌ها، نمودارها و جدول‌ها در صفحه‌های جداگانه و همراه با زیرنویس تهیه شوند و در متن مقاله به همه آنها اشاره شود. نویسنده مسئول مشخص شود و آدرس پست الکترونیکی، شماره تلفن و نمابر او، همراه با مدرک تحصیلی، رتبه دانشگاهی، سازمان وابسته.
 
نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه علمی پژوهشی شناخت:
http://shenakht.muk.ac.ir/find.php?item=1.47.14.fa
برگشت به اصل مطلب